EFS Komputery

Europejski Fundusz Społeczny

Projekt Europejskiego Funduszu Społecznego „Pracownie komputerowe dla szkół”. Zadaniem Europejskiego Funduszu Społecznego jest „Udzielanie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowań przyczyniających się do zwiększenia szans zatrudnienia, warunków dla przedsiębiorczości wyrównywania szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie”. Główne cele projektu:
1) Praktyczne możliwości realizacji Priorytetu 2 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich („Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy”) w polskim systemie edukacyjnym.
2) Podnoszenie jakości i dostępności kształcenia poprzez promocję wykorzystania nowoczesnych technologii w oświacie (zgodnie z celami wytyczonymi dla priorytetu 2 SPO RZL).
3) Pomoc w rozwoju nowoczesnej struktury teleinformatycznej szkół i placówek oświatowych niezbędnej do:
– wspierania systematycznego procesu doskonalenia nauczycieli, którzy są częścią kadr nowoczesnej gospodarki,
– promocji ustawicznego kształcenia się uczniów, nauczycieli, a także społeczności lokalnej,
– wspierania realizacji zadań szkoły zapisanych w podstawie programowej różnych przedmiotów,
– zwiększenia stosowania wizualizacji w procesie dydaktycznym poprzez dostarczenie mobilnego zestawu multimedialnego (komputer przenośny i wideoprojektor),
– upowszechniania różnych metod kształcenia na odległość,
– wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży niezależnie od miejsca zamieszkania i statusu majątkowego,
– wspierania integracji młodzieży w aspekcie różnic kulturowych, sprawności fizycznej i intelektualnej.
Nasza szkoła dzięki zaangażowaniu Dyrekcji i st. wizytatora Andrzeja Mroza ze Śląskiego Kuratorium Oświaty otrzymała dwie pracownie w ramach tego projektu. Pierwszą w 2006 roku – pracownia w sali 28, drugą w 2008 roku – sala 39.

Pracownia komputerowa – edycja 2007
W ramach projektu „Pracownie internetowe dla szkół” w 2007 r. szkoła otrzymała: 15 komputerów, 2 drukarki laserowe, 2 skanery, 1 komputer przenośny, 1 rzutnik multimedialny, 1 serwer,
Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej – edycja 2007
W ramach tego projektu szkoła otrzymała: – 4 komputery

Pracownia komputerowa – edycja 2005
W ramach projektu „Pracownie internetowe dla szkół” w 2005 r. szkoła otrzymała: 15 komputerów, 2 drukarki laserowe, 2 skanery, 1 komputer przenośny, 1 rzutnik multimedialny, 1 serwer,
Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej – edycja 2005
W ramach tego projektu szkoła otrzymała: – 4 komputery

Sprzęt zapewnia doskonałe warunki pracy zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. Nauczyciele naszej szkoły zostali przeszkoleni w zakresie stosowania technologii komputerowej. Dzięki pozyskanej pracowni mają możliwość wykorzystania komputera na swoich przedmiotach. Dzięki takim pracowniom spełniony będzie główny cel EFS jakim jest: „budowa otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy”.